VOP 

Všeobecné obchodní podmínky

Gabriela Bernatová,

IČO: 86985451, se sídlem Klausova 1441/28, 155 00 Praha,

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,

email: gabriela@bernatova.cz,

bankovní spojení: Airbank, č. ú.: 1222085032/3030,

PŘI UZAVÍRÁNÍ OBJEDNÁVEK ŠKOLENÍ A KURZŮ

(dále jen "VOP")

I. Úvodní ustanovení

Gabriela Bernatová, IČO: 86985451, se sídlem Praha 13, Klausova 1441/28, PSČ: 150 00, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen "Gabriela Bernatová" nebo "Poskytovatel") v rámci své činnosti připravuje a pořádá otevřené i firemní školení a kurzy v oblasti podnikání na Amazonu, poskytuje poradenství spojené s podnikáním na Amazonu.

Tyto VOP se vztahují na všechny osoby, firmy, společnosti nebo jiné subjekty, které si objednali školení, workshop, konzultace, a další služby spojené s podnikáním na Amazonu ( dále jen "Zákazník").

Odesláním registrace k účasti na Kurzu, Workshopu, objednáním konzultace, objednáním služby spojené s podnikáním na Amazonu a vedením účtu na Amazonu (dále jen "Objednávka") Zákazník souhlasí s těmito VOP a zavazuje se těmito VOP řídit. Jestliže s těmito obchodními podmínkami nesouhlasí, nemůže Gabriela Bernatová jeho rezervaci, objednávku přijmout.

Proces uzavírání smlouvy mezi Zákazníkem a Gabrielou Bernatovou (dále také společně jako "Smluvní strany") probíhá tak, že Zákazník činí Objednávku Gabriele Bernatové. Objednávky účastí na jednotlivých Kurzech, Workshopech, Konzultaci, Služeb jsou přijímány prostřednictvím on-line registrací na webových stránkách, elektronicky e-mailem, telefonicky Gabrielou Bernatovou. Přijaté Objednávky jsou zařazovány podle termínu doručení. Po odeslání Objednávky obdrží Zákazník její potvrzení na e-mail. Přijetí Objednávky nabývá účinnosti okamžikem, kdy Gabriela Bernatová Objednávku potvrdí, čímž je Smlouva uzavřena (dále jen "Smlouva").

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Objednávek Zákazníka.

Tyto VOP jsou závazné pro obě Smluvní strany a jsou nedílnou součástí každé Objednávky.

II. Cena kurzu

Zákazník se uzavřením Smlouvy zavazuje Gabriele Bernatové zaplatit za poskytnuté služby odměnu. Ceny za každý Kurz jsou vždy platné a závazné v okamžiku jejich zveřejnění.

Gabriela Bernatová si vyhrazuje právo ceny kdykoliv změnit, přičemž tyto změny nebudou mít vliv na Objednávky, které již byly ze strany Gabriely Bernatové uskutečněny, či potvrzeny Zákazníkovi.

Ceny Kurzů jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši. Gabriela Bernatová není plátcem DPH.

Není-li stanoveno jinak, odměnu nelze vrátit zpátky.

Daňové doklady budou účastníkům na základě jejich žádosti zaslány prostřednictvím e-mailu do 48 hodin po připsání platby, není-li dohodnuto jinak.

III. Práva a povinnosti zázazníka

Zákazník se zavazuje po dobu trvání Smlouvy na žádost Gabriely Bernatové s ním účelně spolupracovat a poskytnout mu nezbytnou součinnost za účelem splnění předmětu Smlouvy.

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze od Registrace odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Kurzu, Konzultace, Úpravy na Amazon účtě Zákazníka k níž Objednávka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

IV. Povinnosti Gabriely Bernatové

Gabriela Bernatová je povinna postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Zákazníka. Je povinna oznámit Zákazníku skutečnost, že Kurz ( Eorkshop), Služba spojená s Amazon účtem Zákazníka, byl z jakéhokoliv důvodu zrušen nebo byl změněn termín jeho konání a to prostřednictvím emailového kontaktu, kterým bude Zákazník vyrozuměn o tom, že je Kurz ( Workshop) zrušen nebo došlo ke změně termínu jeho konání. Také prodloužení termínu zpracování služby, komplikace vedoucí k prodloužení zpracování objednané služby, nebo nemožnost službu zpracovat je povinna oznámit zákazníkovi elektronicky na uvedený email.  Gabriela Bernatová není odpovědná, pokud nebude možné Zákazníka prostřednictvím poskytnutého kontaktu včas zastihnout anebo pokud Zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení nebo změně termínu konání Kurzu ( Workshopu) se zpožděním.

Gabriela Bernatová si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodu vyzvat Zákazníka k provedení identifikace. Zákazník tímto přijímá povinnost takové výzvě neprodleně vyhovět.

V. Ochrana práv duševního vlastnictví

Jakékoliv nedovolené fotografování a nahrávání nebo přenášení zvukového nebo obrazového záznamu, údajů nebo informací je v průběhu Kurzů, Workshopů a Konzultací výslovně zakázáno.

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání Kurzu, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Gabriely Bernatové jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím. Gabriela Bernatová upozorňuje, že v post-kurzových balíčcích nemusí být poskytnuty veškeré informace, které byly součástí Kurzu ( Workshopu). Post-kurzové balíčky obsahují pouze ty informace, které je Gabriela Bernatová oprávněna poskytovat v rámci post-kurzových balíčků. Gabriela Bernatová tedy neodpovídá za případné neposkytnutí, pravost nebo neúplnost informací, které byly zmíněny na Kurzech ( Workshopech), v rámci post-kurzových balíčků.

Gabriela Bernatová v žádném případě nenese odpovědnost vůči Zákazníkovi (jako účastníkovi Kurzu, Workshopu, Konzultace) nebo jakékoliv třetí osobě za to, že Zákazník bude podklady nebo materiály poskytnuté v rámci konání Kurzu včetně post-kurzových balíčků dále zpracovávat, kopírovat, rozšiřovat, komerčně využívat nebo využívat k veřejným prezentacím.

VI. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení").

Gabriela Bernatová se zavazuje dodržovat všechny právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, které se na ní vztahují při poskytování a odebírání smluvně sjednaných služeb mezi Smluvními stranami.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Účelem zpracování osobních údaje jsou účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů, jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy a plnění zákonných povinností ze strany správce.

Zdroji osobních údajů jsou subjekty údajů (registrace, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.) a veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence.

Osobními údaje, které jsou předmětem zpracování, jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace); popisné údaje; další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií aj.)

Gabriela Bernatová tímto prohlašuje, že uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, která odpovídají povaze a druhu příslušných osobních údajů nebo kategorií a rizikům spojeným s jejich zpracováním. Gabriela Bernatová se rovněž zavazuje své zaměstnance podrobně seznámit s platnými právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů a smluvními ustanoveními, která se týkají jejich ochrany. 

Smluvní strany si bezodkladně poskytnutou informace, pokud zjistí nebo budou mít důvodné podezření, že nastal některý z následujících incidentů: (i) jakékoli nedodržení ustanovení o ochraně osobních údajů Smlouvy a VOP nebo jakékoli nedodržení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, včetně přístupu, použití, ztráty, získání, zničení nebo sdělení osobních údajů, které je nezákonné nebo nesouvisí s plněním podle Smlouvy, nebo u kterých by podle platných právních předpisů o ochraně údajů vyžadovalo oznámení dané události třetí osobě, nebo (ii) jiné incidenty nebo hrozby související s dodržováním ochrany údajů. Smluvní strany budou spolu plně spolupracovat při vyšetřování takovýchto incidentů, zavedou příslušná nápravná opatření a na vlastní náklady budou spolupracovat, pokud jde o zákonem požadovaná oznámení či sdělení určená dotčeným osobám a/nebo správním či jiným příslušným orgánům. V oznámení si Smluvní strany poskytnou především následující informace: (i) datum a čas incidentu, (ii) popis incidentu, (iii) jména osob, jejichž osobních údajů se incident mohl týkat, a také popis kategorií osobních údajů, které byly incidentem dotčeny.

Zákazník má právo na informaci o tom, jaké konkrétní údaje a v jakém rozsahu jsou o něm zpracovávány. Na jeho žádost je Gabriela Bernatová rovněž povinna prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje a v případě, že se Zákazník domnívá, že Gabriela Bernatová provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, je oprávněn požadovat od Gabriely Bernatové vysvětlení, a dále je oprávněn požadovat, aby Gabriela Bernatová odstranila takto vzniklý stav, zejména se pak může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, avšak pokud to není v rozporu s jinými právními předpisy.

V souladu se lhůtami dle účelu správcování nebo uvedenými v uděleném souhlasu subjektu údajů, v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

VII. Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy, včetně těchto VOP, se řídí českým právním řádem.

Odchylná ujednání v Objednávce mají přednost před těmito VOP. Působnost VOP anebo jejich části je možné vyloučit jen písemnou dohodou Smluvních stran.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3. 2019

.